در هنگام ویرایش نوشته‌های پژوهشی از نظر زبان انگلیسی، ویراستاران کانون ویرایش ایرانیان پنج جنبه‌ی سطح بالای یک مقاله‌ی پژوهشی را بررسی می‌کنند. این 5 عامل اصلی به 96 بازبینی ویژه خرد می‌شوند. هم و هم ویرایش پیشرفته فهرستی از نکات مورد بررسی مخصوص به خود دارند و ویراستاران خبره‌ی ما از این فهرست استفاده می‌کنند تا اطمینان یابند سطح بالای کیفیت مورد انتظار برای خدماتی که شما برگزیده‌اید برآورده شده باشد. 5 نکته‌ی اصلی مورد بررسی به شرح زیر است:

  • بازنگری زبان
  • بازنگری مضمون و اصطلاحات فنی
  • بازنگری سبک و قالب‌بندی (فرمت)
  • بازنگری ساختاری نوشته
  • بازنگری جنبی متن (نمودارها، جداول، و مراجع)

فهرست تفصیلی تمام 96 نکته‌ی مورد بررسی متناظر با خدمات ویرایش را مشاهده کنید

دیدگاه‌ها بسته هستند.