علوم زیستی و پزشکی

استخدام ویراستار, دانشگاهیان ویرایش انگلیسی,ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات علوم زیستی و پزشکی

این ویراستار که دارای مدرک کارشناسی و دانشآموختهی دورهی عملی پس از کارشناسی در زمینهی علوم زیستی است، برای بیش از 13 سال به عنوان ویراستار آزاد پزشکی کار کرده است. این خانم علاوه بر عضویت طولانیمدت در انجمن نویسندگان پزشکی آمریکا (AMWA) و هیأت ویراستاران علوم زیستی (BELS)، دورههای آموزشی پیشرفتهی بسیاری را در زمینهی نمونهخوانی و ویرایش گذرانده است.

Q: شما به یک انجمن دانشگاهی تعلق دارید که ویراستاران بسیاری در آن عضویت دارند، همین طور است؟

بله، من عضو یک انجمن ویرایش هستم، و هفتهی گذشته در کنفرانس آنها در آستین تگزاس شرکت کردم. چندین ویراستار و نویسندهی پزشکی دیگر هم حضور داشتند، و ما دربارهی ابزارهای ویراستاری و ماکروهای مفید بحث کردیم، در مورد استفاده از پایگاههای دادهی پژوهشی هم تبادل نظر کردیم. انجمن ویرایش کارگاههای آموزشی هم در مورد تکنیکهای ویرایش تصاویر سازماندهی میکند. در این رویدادها من با پیشرفتهای اخیر در پزشکی آشنا میشوم. این کنفرانس بهخصوص یک فرصت عالی بود تا من دانش و سبک ویراستاری خودم را به روز کنم.

Q: شما چرا تصمیم گرفتید به جای پژوهشگر شدن ویراستار بشوید؟

اگرچه من برنامهای هم داشتم که یک کار پژوهشی را دنبال کنم، متوجه شدم که بیشتر علاقه دارم دانش پزشکی را فرابگیرم، به جای این که خودم واقعاً درگیر کار پژوهشی بشوم. من از دانستن این که پژوهشگران دیگر چه کشفها و یافتههایی داشتهاند، لذت میبرم. من ویراستاری را به عنوان شغل خودم انتخاب کردم چون به من امکان میدهد هر روز یک چیز تازه یاد بگیرم. من دو فرزند 8 و 5 ساله دارم. بنابراین فکر میکنم این شغل در مدتی که مشغول بزرگ کردن آنها هستم، برای من ایدهآل است، چون ویراستاران آزاد با انعطاف بیشتری میتوانند زمان کار خودشان را سازماندهی کنند. تحویل کار با کیفیت بالا و به طور یکنواخت چندان آسان نیست، مخصوصاً برای ویراستاران آزاد، ولی برای من جواب میدهد چون من مشتریان ثابت خودم را دارم.

Q: شما به چه نوع مشتریهایی سرویس میدهید؟

من معمولاً از دانشگاههایی در تایوان و کره سفارش میگیرم. تقریباً تمام مشتریان من سخنگویان غیربومی زبان انگلیسی هستند. من مشتریهایی هم در کشورهای غیرانگلیسیزبان مانند فنلاند، اسپانیا، و خیلی دیگر از ملتهای اروپایی دارم.

Q: با تجربهای که شما دارید، فکر میکنید سخنگویان غیربومی زبان انگلیسی معمولاً چه اشتباههایی میکنند؟

بیشترین اشتباه معمول این است که چیزهایی را از جدولها و تصاویر در قسمت نتایج تکرار میکنند، که این کار باعث میشود متن طولانیتر از آنچه باید، بشود. از دیدگاه دستور زبان، اشتباهات بیشتر از نظر ترتیب واژهها است. من مرتب ساختار چندین جمله و ترتیب واژههای آنها را عوض میکنم. انتخاب واژهی درست هم عامل مهمی در ویرایش است. برای مثال، من در نمونههای بسیاری مجبور شدم while را به where و since را به because تبدیل کنم.

Q: این مصاحبه را بسیاری از پژوهشگران ژاپنی که زبان بومی آنها انگلیسی نیست، خواهند خواند. لطفاً چند ایده در مورد بهتر نوشتن پایاننامهها به ایشان بدهید.

پیشنهاد من این است که چکیده را چندین بار بخوانند و نتایجی را که در این قسمت به آنها اشاره شده، کاملاً بازبینی کنند. بعضی وقتها اتفاق میافتد که پژوهشگران برخی اطلاعات را دوباره تجزیه و تحلیل میکنند ولی فراموش میکنند نتایج را در چکیده عوض کنند. لازم است اطمینان پیدا کنند که نتایجی که در چکیده ذکر شده درست هستند و با آنچه در جداول و تصاویر نشان داده شده، جور درمیآیند. من یک کتاب واقعاً خوب را به نام Essentials of Writing Biomedical Research Papers نوشتهی Mimi Zeiger توصیه میکنم.

Q: شما الان حدود 20 سال است که ویرایش میکنید. تجربهی خودتان را به عنوان یک ویراستار چگونه ارزیابی میکنید؟

تا آنجا که بحث زبان مطرح است، چیزی که ویرایش به من داده این است: هر چه بیشتر ویرایش میکنم، دنبال چیزهای بیشتری باید بگردم. این بدین معنا نیست که من همهی پیامدهای نتایج حاصله از پژوهش را میفهمم، ولی فکر میکنم برای این که ویراستار خوبی باشم، باید از محتوا و موضوع مربوطه آگاهی خوبی داشته باشم. فکر میکنم تمام ویراستارها باید تجربهی موضوعی داشته باشند، مخصوصاً در حوزهی مطالعاتی خودشان. من امیدوارم یک ویراستار حرفهای در یک موضوع مشخص بشوم.

Q: منظور شما از این حرف دقیقاً چیست؟

ویراستارها باید تلاش کنند یک گوشهی تخصصی در یک زمینهی “ویژه” برای خود ایجاد کنند، زمینهای که به آن علاقه و در آن تجربه دارند. باید آرزوی این را داشته باشند که به اینجا برسند. آرزوی من این است که بتوانم برای نویسندهها کار بهخصوصی انجام دهم. امید من این است.

دیدگاه‌ها بسته هستند.