-نمونه‌ی ویرایش متن قلب‌شناسی کاردیولوژی

نکته: اگرچه نشان دادن تمام تفاوت‌های و پیشرفته با استفاده از بریده‌ای از یک متن دست‌نوشته بسیار سخت است، در متن‌های نمونه‌ای زیر تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا به منظور فراهم کردن امکان مقایسه‌ای کامل، این دو را با هم نشان دهیم.

برای دریافت یک نسخه‌ی تفصیلی، لطفاً نمونه‌ها را دانلود کنید (MS Word).

متن نمونه با

متن اصلی

ویرایش مقالات خارجی,ويراستار انگلیسی

پس از

دانشگاهیان ویرایش انگلیسی,مقاله علمی انگلیسی ویرایش

متن نمونه با ویرایش پیشرفته

متن اصلی

مقاله پژوهشی ویرایش خدمات ویرایش  زبان  انگلیسی

پس از ویرایش پیشرفتهخدمات ویرایش انگلیسی دانشگاهی, جهت ویرایش انگلیسی مقالات

تفاوت بین ویرایش‌های معمولی و پیشرفته:

  •  یادداشت‌های 12 و 16 [جریان منطقی] در ویرایش پیشرفته، جای جمله را برای فراهم ساختن امکان جریان منظم اطلاعات و انتقال مفاهیم عوض می‌کند.
  • یادداشت 17 [شفافیت اطلاعات / محتوا] در ویرایش پیشرفته، جای‌گیری درست متن برای جریان منطقی مضمون آن را تضمین می‌کند.
  • نگارش توضیحات: توضیح تفصیلی در مورد دلیل تغییر به خاطر جریان منطقی متن با نویسنده در میان گذاشته شده است.

سایر ویرایش‌های زیر سرفصل ویرایش پیشرفته در هم انجام شده‌اند.

متن اصلی برای دو نوع ویرایش متفاوت است، زیرا انتخاب نوع خدمات از طرف شما تا حد زیادی بستگی به این دارد که نوشته‌ی اصلی از نظر نکات ویرایشی چقدر خوب نوشته شده است.
لطفاً نسخه‌ی کامل نمونه‌های بالا را دانلود کنید. در آن‌ها نکات ویرایشی بیشتری برای درک بهتر شما ارایه شده‌اند.

ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی
ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی