راهنمای انتخاب نوع ویرایش

کیفیت خدمات در کانون ویرایش ایرانیان کاملا تضمین شده است، اما به دلیل اینکه متن ورودی ممکن است اشکالاتی داشته باشه که در یک سطح از خدمات، برطرف نشود یا اینکه حتی اشکالات به حدی باشد که امکان برطرف کردن آنها توسط ویراستار امریکایی نباشد (مثلا ترجمه اشتباه یا ترجمه با گوگل)، این راهنما را طراحی کرده ایم تا بهترین گزینه را انتخاب کنید.

با مطالعه این صفحه و بررسی پرسش و پاسخ ها، می توانید گزینه مناسب برای ویرایش را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که ضعف در ترجمه از عوامل اصلی کاهش کیفیت ویرایش است و متناسب با متن اولیه باید خدمت مناسب را از گزینه های «ویراش بومی»، «ویرایش یک¬بازبینی» و «ویرایش دوبازبینی» انتخاب نمایید.

1. کیفیت ترجمه/نگارش انگلیسی متن شما در چه حدی است؟

الف) نمی دانم ← متن را به hamidtavangar@gmail.com ایمیل کنید و درخواست کنید تا سطح انگلیسی دستنوشته بررسی و خدمت مناسب پیشنهاد شود.

ب) متن با گوگل ترجمه شده و بعد تغییراتی کرده است ← این متن با هیچ ویرایشی تصحیح نمی شود چرا که هم دقیق نیست و هم صحیح نیست. برای ترجمه مجدد، متن را به hamidtavangar@gmail.com ایمیل کنید.

پ) متن را خودم ترجمه کرده ام، از گوگل استفاده نکرده ام، اما بخش هایی را از متن مقاله های چاپ شده برداشته ام و رفرانس هم داده ام. ← بخش هایی را که از مقاله دیگران برداشته اید، حتی وقتی که رفرانس بدهید و تغییرات جزیی هم ایجاد کنید، سرقت علمی محسوب می شود و تنها راه، بازنویسی متن است. در واقع بخشی که خودتان نوشته اید با ویرایش، درست می شود ولی بخشی که کپی کرده اید، حتما باید بازنویسی شود. برای بازنویسی، آن بخشها را رنگی کنید و متن را به hamidtavangar@gmail.com ایمیل کنید.

ت) متن را خودم ترجمه کرده ام، از گوگل استفاده نکرده ام و هیچ بخشی را از مقاله های دیگران کپی نکرده ام. اگر کیفیت ترجمه شما خوب باشد، «ویرایش بومی» کفایت می کند ولی اگر ترجمه کیفیت ضعیفی دارد یا ایمپکت فاکتور مجله بالاست، پیشنهاد می شود که از «ویرایش یک­بازبینی» استفاده کنید.

ث) متن را برای ژورنالی ارسال کرده ام و سردبیر بدون ارسال برای داوری، به زبان انگلیسی و نامفهوم بودن آن ایراد گرفته است. به احتمال خیلی زیاد، این متن مشکل جدی ترجمه دارد و باید دوباره ترجمه شود. برای اطمینان از این مساله و پیشنهاد خدمت مناسب، متن و نظر داوران را به hamidtavangar@gmail.com  ایمیل کنید.

ج) متن را برای ژورنالی ارسال کرده ام و یکی از ایرادهای داوران، اشکالات جزیی انگلیسی است یا درخواست ویرایش Native کرده اند. «ویرایش بومی» برای این متن کفایت می کند.

چ) متن را برای ژورنالی ارسال کرده ام و یکی از ایرادهای داوران، اشکالات عمده انگلیسی است. ← «ویرایش بومی» در 60% تا 70% موارد برای این متن کفایت می کند ولی بهتر است «ویرایش یک¬بازبینی» یا «ویرایش دوبازبینی» استفاده کنید.

اگر هیچ یک از موارد فوق به شما کمکی نمی کند، متن را به hamidtavangar@gmail.com ایمیل کنید.