-نمونهی ویرایش متن مهندسی مکانیک

نکته: اگرچه نشان دادن تفاوت و پیشرفته با استفاده از بریدهای از یک متن دستنوشته بسیار سخت است، ما تمام تلاشمان را کردهایم تا به منظور فراهم کردن امکان مقایسهی کامل، این دو را با هم نشان دهیم.

برای دریافت یک نسخهی تفصیلی، لطفاً نمونهها را دانلود کنید (MS Word).

متن نمونه با

متن اصلی

The Pelton wheel or Pelton turbine is a tangential flow impulse turbine. The water strikes the bucket along the tangent of the runner. The energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and outlet of the turbine is atmosphere. This turbine is used for high heads and is named after L.A Pelton, an American engineer.

پس از

The Pelton wheel or Pelton turbine is a tangential flow impulse turbine. The water strikes the bucket along the tangent of the runner. The energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and outlet of the turbine is atmosphere. This turbine is used for high heads and is named after L.A Pelton, an American engineer.

متن نمونه با ویرایش پیشرفته

متن اصلی

The Pelton wheel or Pelton turbine is a tangential flow impulse turbine. The water strikes the bucket along the tangent of the runner. The energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and outlet of the turbine is atmosphere. This turbine is used for high heads and is named after L.A Pelton, an American engineer.

پس از ویرایش پیشرفته

The Pelton wheel or Pelton turbine is a tangential flow impulse turbine. The water strikes the bucket along the tangent of the runner. The energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and outlet of the turbine is atmosphere. This turbine is used for high heads and is named after L.A Pelton, an American engineer.

تفاوت بین ویرایشهای معمولی و پیشرفته:

  • یادداشت [Author6]، یادداشت [Author7] و یادداشت [Author8]: «ارتقای سطح فنی مرتبط با موضوع» در زیرمجموعهی ویرایش پیشرفته قرار دارد و دقت واژه یا قضیه را در رابطه با موضوع مطلب بررسی میکند. مقالهی خود را دقیق بنویسید.

انواع ویرایشهای دیگر زیر سرفصلهای ویرایش پیشرفته و معمولی متن نمونه در زیرمجموعهی قرار میگیرند.

 

متن اصلی برای دو نوع ویرایش متفاوت است، زیرا انتخاب نوع خدمات از طرف شما تا حد زیادی بستگی به این دارد که نوشتهی اصلی از نظر نکات ویرایشی چقدر خوب نوشته شده است.

 

لطفاً نسخهی کامل نمونههای بالا را دانلود کنید. در آنها نکات ویرایشی بیشتری برای درک بهتر شما ارایه شدهاند.