در حال حاضر، به طور موقت سفارش های خود را به این ایمیل ارسال کنید یا با دفتر تهران (دکتر توانگر) تماس بگیرید. کانون ویرایش ایرانیان فعالیت های خود را به طور کامل انجام می دهد.