-زمینه موضوعات

ویرایش مقالات انگلیسی ما رشته‌های مختلف را در زیرمجموعه‌ی علوم پزشکی و بهداشت، علوم طبیعی، هنر و علوم انسانی، اقتصاد و امور مالی دربرمی‌گیرد . گروه ویراستاران ما همچنین دارای متخصصانی از زمینه‌های جدید بینارشته‌ای مانند زیست‌شناسی اجتماعی است. ما فقط با ویراستارانی کار می‌کنیم که انگلیسی زبان مادری آن‌ها باشد و دوره‌ی دکترا و/یا کارشناسی ارشد خود را تکمیل کرده باشند.

ما تخصص خود را به 5 زمینه‌ی موضوعی گسترده دسته‌بندی کرده‌ایم:

پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی و سایر زمینه های مرتب Medicine زیست‌شناسی، کشاورزی، علوم زیست محیطی و علوم وابسته Biosciences
ویرایش مقالات انگلیسی, ويراستار انگلیسی,متون پژوهشي ويرايش,پژوهشي مقالات ويرايش استخدام ویراستار, دانشگاهیان ویرایش انگلیسی,متون پژوهشي ويرايش,پژوهشي مقالات ويرايش
مقاله علمی انگلیسی ویرایش ,مقاله پژوهشی ویرایش,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی ویرایش مقالات خارجی, خدمات ویرایش  زبان  انگلیسی,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی
علوم فیزیکی، مهندسی و علوم وابسته Physical Science مدیریت، بازرگانی، حقوق و علوم وابسته Economics
خدمات ویرایش انگلیسی دانشگاهی, غلط گیری دانشجویان خدمات,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی غلط گیری انگلیسی, غلط گیری خدمات, ويرايش مقالات انگليسي,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی
ویرایش مقالات انگلیسی, ويراستار انگلیسی,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی استخدام ویراستار, دانشگاهیان ویرایش انگلیسی,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی
علوم اجتماعی، علوم انسانی و علوم وابسته Art & Humanities
مقاله علمی انگلیسی ویرایش ,مقاله پژوهشی ویرایش,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی ویرایش مقالات خارجی, خدمات ویرایش  زبان  انگلیسی,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی

ما مقاله‌های پژوهشی بسیاری در بیش از 3000 زمینه‌ی موضوعی بسیار تخصصی در زیرمجموعه‌ی 5 موضوع گسترده‌ی یادشده در بالا ویرایش کرده‌ایم. ما یکی از بزرگترین گروه‌های ویراستاری جهان هستیم.